Årsmöte i Byxelkroks GK

Datum: Lördagen den 15 maj 2021
Tid: Kl. 9.00
Plats: Terazzen Restaurang, Byxelkroks hamn, ute under tak, med svängrum

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2022.
  (Spelavgiften beslutas av banägaren och styrelsen i samråd.)
 11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av:
  a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  b) Halva antalet ledamöter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
  c) 2–4 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall utses som sammankallande.
  f) Ombud till GDF-möte.
 13. Behandling av styrelsens förslag och motioner.
  Information från banägaren om utbyggnaden till 12 hål och om avsaltningsanläggningen.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande.

 

Alla medlemmar välkomna!

Anmälan
Medlem som avser att närvara på årsmötet anmäler detta senast:
7 maj 2021 till klubbens kansli: info@byxelkroksgk.se

 

Medlemmar kan logga in på hemsidan med samma login som till Min golf för att läsa verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2020.
Gå sedan till menyn MEDLEMMAR, välj ÅRSMÖTE.

 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236