Årsmöte i Byxelkroks GK

Med information från banägaren om utbyggnaden till 12-hålsbana samt om avsaltningsanläggningen.

Datum: Fredagen 31 maj
Tid: Kl. 10.00
Plats: Terazzen Restaurang, Byxelkroks hamn

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2020.
 11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av:
  a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  b) Halva antalet ledamöter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
  c) 2-4 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
  d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall utses som sammankallande.
  f) Ombud till GDF-möte.
 13. Behandling av styrelsens förslag och motioner.
 14. Information från banägaren om utbyggnaden till 12 hål och om avsaltningsanläggningen.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.
 

Anmälan
Medlem som avser att närvara på årsmötet anmäler detta senast:
27 maj 2019 till klubbens kansli: info@byxelkroksgk.se

Alla medlemmar hälsas välkomna! 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia