Extra årsmöte i Byxelkroks GK

Datum: Tisdagen 13 november 2018
Tid: Kl. 09.00
Plats: Personalrummet vid golfbanan Enerum, Byxelkrok

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter för 2019.
  a) Nuvarande medlemsavgift 339 kr sänks till 333 kr.
  b) Att medlemsavgiften tillåts variera under året för att ligga under den lägsta medlemsavgiften för golfklubbar i Sverige.
  c) Avgiften för Krokenmedlemskap höjs med 50 kr till 1 900 kr samt för äkta makar/sambo till 3 600 kr (100 kr rabatt per person).
 7. Behandling av styrelsens förslag att ändra stadgarna.
  a) § 15 Tidpunkt, kallelse
  Första stycket ändras till:
  ”Årsmötet som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före 10 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer.”
  b) § 21 Ärende vid årsmötet
  Under punkt 10 ändras till:
  ”Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår."
 8. Ansökan om hastighetsbegränsning på Enerumsvägen
  Att klubben hos Trafikverket i början av januari 2019 ansöker om hastighetsbegränsning på 50 km på Enerumsvägen mellan Kärrslundsgatan och Träsgate och att gälla under samma tid som liknande begräsningar i området, t.ex. Torp.
 9. Mötets avslutande.
 

Anmälan
Medlem som avser att närvara på årsmötet anmäler detta senast:
11 november 2018 till klubbens kansli: info@byxelkroksgk.se

Alla medlemmar hälsas välkomna! 

Byxelkroks GK

Per Nils väg 7
387 75 Byxelkrok, Sweden
info@byxelkroksgk.se

5527-9236

More Reading:

attitude attract attraction attractive attribute audience August aunt aural Australia